Freestyle Libre Systeem

Ik heb verschillende systemen gebruikt. Sinds november 2014 gebruik ik de Freestyle Libre van Abbott, die wordt verkocht als Flash Glucose Monitoring systeem. Anders dan bij een ‘gewoon’ CGM-systeem moet je een handeling verrichten om de actuele glucosewaarde te zien: door de ontvanger bij de sensor te houden, wordt de actuele glucosewaarde gemeten en samen met een curve van glucosewaarden van de laatste 8 uur getoond. Voor deze curve meet het systeem automatisch glucosewaarden, vergelijkbaar met een CGM-systeem. De Freestyle Libre meet echter met een interval van 15 minuten, terwijl CGM-systemen met een interval van 5 minuten (of een korter interval) meten.

Het spreekt voor zich dat de Freestyle Libre de gebruiker niet kan waarschuwen voor een lage of hoge glucosewaarde of voor snelle daling of stijging van de bloedglucose. In het systeem kunnen gedragsfactoren worden geregistreerd, maar ik gebruik hiervoor een app met uitgebreidere mogelijkheden op mijn smartphone. Regelmatig laad ik de gemeten glucosewaarden uit de ontvanger en de geregistreerde gedragsfactoren uit de app in een database op mijn PC voor analyse.

Tegenover de beperkingen van de Freestyle Libre staan enkele voordelen. Het systeem hoeft niet te worden gekalibreerd op basis van glucosewaarden verkregen via vingerprikmetingen. Bovendien zijn de sensoren met een gebruiksduur van 14 dagen goedkoop in vergelijking met sensoren voor andere systemen. Naast de sensoren is alleen een goedkope ontvanger benodigd (Abbott noemt dit een scanner).

Een belangrijke eigenschap is uiteraard de nauwkeurigheid van de Freestyle Libre. Ik heb van 3 sensoren de nauwkeurigheid vastgesteld tijdens de gehele gebruiksduur van 14 dagen. De nauwkeurigheid is de relatieve afwijking van de glucosewaarde via een sensormeting ten opzichte van de glucosewaarde via een vingerprikmeting:

( G sensormeting - G vingerprikmeting ) / G vingerprikmeting × 100%

waarin G de glucosewaarde via de vermelde meting voorstelt.

Elke glucosewaarde via een vingerprikmeting is vergeleken met de glucosewaarde via een sensormeting op het hetzelfde tijdstip. Tijdens de gebruiksduur van elke sensor zijn 30 tot 60 vingerprikmetingen uitgevoerd met de ingebouwde meter in de ontvanger voor teststrips. Voor dit ‘onderzoek’ heb ik frequenter een vingerprikmeting uitgevoerd dan gebruikelijk. Gewoonlijk controleer ik alleen met een vingerprikmeting voordat ik insuline toedien, wanneer een sensormeting op hypoglycemie of hyperglycemie duidt, of daar niet op wijst terwijl ik wel symptomen van hypoglycemie of hyperglycemie ervaar en wanneer snelle daling of stijging van glucosewaarden wordt gemeld. Het laatste heeft te maken met het feit dat de Freestyle Libre en (de huidige) CGM-systemen de glucoseconcentratie meten in het lichaamsvocht, die achterloopt bij de glucoseconcentratie in het capillair bloed die via een vingerprik wordt gemeten. Bij snelle daling van de concentratie glucose in het bloed kan de glucosewaarde via de sensormeting dus hoger zijn en bij snelle stijging lager. Om deze ‘vertragingsfactor’ (zoveel mogelijk) uit te sluiten, zou ik alleen metingen moeten opnemen wanneer de glucosewaarden niet veranderen. Dit heb ik echter niet gedaan.

De nauwkeurigheid van de metingen van de 3 sensoren is weergegeven in het onderstaande diagram. Het aandeel van sensormetingen met een (relatieve) afwijking tussen -20% en 20% varieert van 59% (sensor C) tot 100% (sensor A). Bij alle sensoren komen positieve afwijkingen frequenter voor en zijn deze groter dan negatieve afwijkingen. Sensormetingen zijn dus vaak hoger dan vingerprikmetingen.

Grote afwijkingen komen voor bij lage glucosewaarden, zoals blijkt uit het onderstaande diagram. Hierin is de relatieve afwijking afgezet tegen de glucosewaarden (ofwel glycemie) via een vingerprikmeting, in klassen met een breedte van 2 mmol/l.

Ik heb ook gekeken of de nauwkeurigheid verandert gedurende de gebruiksduur van de sensor, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Hierin verschilt de Freestyle Libre van mijn ervaringen met de Dexcom G4 die ik eerder heb gebruikt en vermoedelijk ook van andere CGM-systemen die gekalibreerd moeten worden. De Dexcom G4 wordt nauwkeuriger naarmate het aantal kallibraties toeneemt met het verstrijken van de gebruiksduur.

Tot slot merk ik op dat de nauwkeurigheid van de Freestyle Libre niet van invloed is op de analyseresultaten op deze website. Alle analyseresultaten zijn vastgesteld met de Dexcom G4.

AANPAK

Continu glucose monitoring 
- Bewaken en leren 
Gedragsfactoren
- Freestyle Libre systeem